سرامیک چینی

چيني نوعي ظرف شکستني از گِل است که آن را به طرز مخصوصي سازند و در کوره مي‌پزند.[?] چيني سفالينه‌اي لطيف است که آن را نخست در چين مي‌ساختند، اما امروز در همه جا سازند و بدان نام چيني دهند. اين ظروف چيني گونه‌اي از ظروف سفالين هستند که منقش بوده و از خاکي مخصوص تهيه مي‌شوند، و سپس بر آن لعاب مي‌دهند.[?]

سراميک‌هاي چيني کارهاي هنري از دوران سلسله‌هاي چين است که تا کنون توسعه يافته‌است. چين به طور گسترده‌اي داراي مواد مورد نياز براي ساخت سراميک‌ها مي‌باشد. نخستين گونه‌هاي آن در حدود ????? سال پيش و در دوران پارينه‌سنگي ساخته شدند. طيف سراميک‌هاي چيني از مصالح ساختماني چون آجرها و کاشي‌ها، تا سفالينه‌هايي که در آتش يا کوره پخته مي‌شوند تا کالاهاي تصنعي پورسليني که براي دربارها ساخته شده، را شامل مي‌شود.

چيني طبق تعريف انجمن آزمون و مواد آمريکا به فراورده‌هاي سراميکي زجاجي و سفيد اعم از لعابدار و بدون لعاب که براي مصارف غيرفني بکار مي‌رود، گفته مي‌شود.