هدایای تبلیغاتی و حضور بهینه تر در نمایشگاه

در سال 1991 مطالعه اي در خصوص نمايشگاه ها نشان داد که هداياي تبليغاتي تأثير چشم گيري بر ميزان بازديد افراد از غرفه ي نمايشگاهي شرکت ها دارند. در اين مطالعه ي جامع، يک شرکت با ارسال 4900 نامه از مشتريان بالقوه براي بازديد از غرفه خود در نمايشگاه دعوت به عمل آورد. بعضي از دريافت کنندگان دعوت نامه، هديه ي تبليغاتي دريافت نکردند؛ برخي ديگر يک تا سه هديه ي تبليغاتي را قبل، همزمان، و بعد از نمايشگاه دريافت کردند، اين گروه بالاترين ميزان بازديد از غرفه شرکت را تشکيل مي دادند. نتايج تحقيق نشان داد در شرايطي که به همراه دعوت نامه اوليه، هديه اي تبليغاتي فرستاده شود، احتمال مراجعه افراد و تمايلشان براي بازديد از غرفه افزايش چشم گيري دارد. افرادي که قبل، همزمان، و پس از بازديد از غرفه، هديه اي به رسم يادبود از شرکت دريافت مي کردند، بالاترين ميزان تأثير پذيري (6/11 درصد) از حضور نمايشگاهي شرکت را داشته اند؛ هم چنين 51 درصد از اين افراد تا مدت ها پس از پايان نمايشگاه، دريافت اين دعوتنامه را به خاطر داشتند، و 40 درصد از آن ها نگرش مثبت و علاقه مندي خود را به محصولات و خدمات شرکت ابراز کردند.
ساير تحقيقات انجمن بين المللي هداياي تبليغاتي (PPaI) نشان مي دهد که 6/71 درصد از بازديدکنندگاني که هديه اي از غرفه شرکت در نمايشگاه دريافت مي کنند، نام و اطلاعات مرتبط با محصولات شرکت را تا مدت ها پس از برپايي نمايشگاه در خاطر دارند. 3/76 درصد از بازديد کنندگان پس از دريافت هديه اي تبليغاتي، نگرش و ديدگاه هاي مثبتي نسبت به شرکت و محصولات آن يافته اند و در بلند مدت در خاطر آن ها حک شده است.