سرامیک

- رنگ و جلاي لعاب به كار رفته در يك قطعه بايد يكنواخت و هماهنگ باشد.
- ظروف بايد عاري از تاب برداشتگي باشند. تاب برداشتگي در لبه يا پايه ظروف سبب لق خوردن و يا شيب دار شدن آن نسبت به سطح افق مي شود.
- پرداخت پايه ي ظروف بايد به گونه اي باشد كه با لمس كردن پايه ي ظروف، برآمدگي يا شكست و يا تيزي قابل لمس وجود نداشته باشد.
- لب پريدگي، پوسته شدن، شره كردن و موج داشتن لعاب، ترك در بدنه و لعاب و لعاب نگرفتگي آنها قابل پذيرش نيست.
- در زير هر ظرف بايد نام واحد توليدي، علامت تجارتي و يا هر مشخصه ي ديگري كه معرف توليدكننده آن باشد، قيد شود. استفاده از مهر استاندارد ايران بر روي كالاها و بسته بندي آنها ضروري است. ظروف چيني