انواع چینی

چينيها در واقع از انواع سراميک محسوب ميشوند و به دو دسته چينيهاي اصل يا سخت و چينيهاي بدلي تقسيم ميشوند.
چينيهاي اصل:
چيني ظرف: که ميتوان آن را نوعي شيشه کدر دانست، مانند ظروف چيني معروف به سور. از ويژگيهاي اين نوع چيني آن است که لعاب رنگي را به خود ميگيرد.
چيني سيليسي: اين نوع چيني که به چيني ليموژ معروف است، درکشورهاي فرانسه ، ژاپن و چين تهيه ميشود. مواد اوليه آن خاک چيني سفيد ، شن سفيد و فلدسپار است.
چيني آلومينيومدار: اين نوع چيني به نام چيني ساکس و بايو در فرانسه تهيه ميشود و داراي Al2O3 , SiO2 , CaO است.
چيني بدل:
خمير اين نوع چينيها ترکيبي حد واسط از خمير سفال و خمير چينيهاي ظريف است. در نتيجه سختي آنها از چينيهاي اصل کمتر است. از اين رو ، حتما بايد آنها را با لعاب بپوشانند. اين نوع چينيها خود به دو دسته تقسيم ميشوند:
بدل چينيهاي معمولي که خمير آنها رنگي است و از اين رو ، با لعاب کدر پوشانيده ميشود.