برداشت مشتریان از هدایای تبلیغاتی

به نظر شما کساني که هديه تبليغاتي را از سوي سازمان‌هايي که با آن‌ها در ارتباط کاري هستند دريافت مي‌کنند چه برداشتي داشته باشند، نشان دهنده موثر بودن اين کار است؟

اينکه هر فرد احساس کند يک هديه اختصاصي براي او طراحي و انتخاب شده و فرستاده شده است حس خوبي است که در طراحي يک هديه خلاق وجود دارد و مخاطب احساس ارزشمندي مي‌کند و نام آن سازمان تبليغ کننده در ذهنش حک مي‌شود.

حتي خود ما گاهي با هدايايي برخورد مي‌کنيم که در مرحله اول حس مي‌شود به‌طور کاملاً شخصي و اختصاصي و با توجه به شرايط ما تهيه شده و از سويي هدف معين و مشخصي را دنبال مي‌کند و حتي شکل تحويل و تقديم آن نيز متفاوت بوده است.

و يا اينکه نمونه مشابه آن کار را در جايي نديده باشيم و در رابطه با آن فکر کرده و يا به عبارتي درگير موضوع و خلاقيتي که در آن به کار گرفته شده شويم، همگي از ويژگي‌هاي يک هديه تبليغاتي موفق، اثرگذار و هدفمندي است که مي‌داند چه چيزي را به چه کسي با چه محتوايي و روشي مي‌خواهد بگويد. البته بايد گفت هميشه تنها خلاقيت در طرح و رنگ نمي‌تواند اثرگذار باشد بلکه محتوا و نوع پيام و شکل ارائه همگي در کنار هم مانند حلقه‌هاي يک زنجير بهم پيوسته عملکرد دارند.

در انتخاب نوع هديه تبليغاتي سازمان‌ها بايد به چه عوامل و ويژگي‌هايي توجه داشته باشند که بتوان يک هديه خوب و ايده‌آل مخاطبان مورد نظر خود را تهيه نمايند؟

بعضي از سازمان‌ها هوشمندانه بر اساس استراتژي اقدام به تهيه هدايا مي‌کنند و عواملي نظير سن و جنس و شغل دريافت‌کنندگان را در انتخاب پيام و محتوا و ساختار ظاهري اين هداياي تبليغاتي در نظر مي‌گيرند و پيام خاصي را به مخاطبان خود مي‌رساند و گيرندگان آن نيز احساس خوشايندي از دريافت آن خواهند داشت. کاربردي بودن و مورد استفاده قرار گرفتن هديه نيز عاملي است که در کنار موارد خلاقيت و طراحي بر مخاطب تاثير مي‌گذارد و او را جذب مي‌نمايد.
گاهي شکل جعبه و بسته‌اي که هديه در آن جاي گرفته ابتدا با ايجاد سوال در نزد مخاطب موجب تفکر و تامل در خصوص موضوع پيامي مي‌شود که توسط فرستنده ايجاد شده است و برخي از اين هدايا آنقدر جذابيت دارند که مخاطبان آن‌ها را نگهداري مي‌کنند و در اتاق کار و يا منزل خود مورد استفاده قرار مي‌دهند.به عنوان مثال خودکار تبليغاتي که بسيار کاربردي است .

پس براي ديده شدن و مورد توجه مخاطبان قرار گرفتن اين هداياي تبليغاتي ، منحصر به فرد و اختصاصي بودن، انتقال چه پيامي به چه کسي و با چه تاثيري، کاملاً مورد دقت نظر قرار گرفته شود